Csongrád Megyei
Honismereti Egyesület

  Civil szervezetek találkozója Temesváron 2023. szeptember 23-án

  Dátum: 
  2023.09.23.

  VIII. Temesvári Magyar Napok

  Csongrád Megyei Honismereti Egyesület

  részére szervezett program

   

  10:00-12:00 (helyi idő szerint)

  Szórvány 30

  Köszöntő. Dr. hab. Bodó Barna, elnök

  Szórvány 30Az Alapítvány tevekénységéről. Kovács Katalin, munkatárs

  Ünnepi előadás – A túlélésért küzdő kárpátaljai magyarok a háború árnyékában

  Dr. Dupka György, történész, író, Kárpátalja

  Díjkiosztás: a Pro Minoritate-díj és a díszoklevél átadása.

  Laudálnak: Bakk Miklós, Bodó Barna, Toró T. Tibor

  12:15-13:00

  Városismereti séta a Dómban és a Püspöki Palotában

  Vezeti: Szilvágyi Zsolt püspöki helynök

  13:00-14:00

  Városismereti séta (Losonczy tértől az Opera térig. Kb. 2 km)

  Vezeti: Balázs István, Bánsági EKE elnöke

  14:00-16:40

  Egyéni bekapcsolódás a TMN rendezvényeibe pl. Hagyományőrző tábor történelmi játékai

  (Az ebéd bizonytalan, nagyon sok szereplő, vendég csoport lesz jelen. Valószínű, nem tudjuk megoldani a közös étkezést. Egy utolsó próbálkozás válasza még nem ért vissza. A szakácsok túlterheltek.)

  17:00-17:45

  Az Új Évezred Református Központ megtekintése

  Házigazda: Gazda István lelkész

  18:30

  A temesvári csata emlékoszlopának (Újbesenyő) megkoszorúzása

  Köszöntő, méltató beszédet mond: Pintér István

  Kora esti órákban érkezés Szegedre.

   

   

  Kedves temesvári tanulmányútra készülő honismereti társak  ! 
   
  Elkészül a témához  kapcsolódó  tematikus térkép, szöveg és képválogatás.
  (ezek egy tervezett  Temesvár urbanisztikája témájú dolgozat részeit képezik..)  
   
  Térképek PDF -saját szerkesztés
   

  Temesvarosterkep- 2023 firbas A2-59x 42 cm (ez viszem magammal mértesen kinymtatva is)

   
   
   
   
  Szöveges feldolgozások néhány oldlalban PDF
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Mindezeken kívül elkészült 75 képből álló tematikusan rendezett képválogatás a nevezetességekről,
  ez együtt jpg képeként 36 MB ezt külön küldöm 
   
  Közös olvashatóságra javaslom  egyesületi körben közzétenni.
   
  Üdvözlettel: Firbás Zoltán
   
   
  Kedves  útitársak !

  Elkészült a tovább pontosított Temesvár   látogatáshoz használható  tematikus, a kiemelt létesítményeket  jelölő saját várostérképünk A2 méretben valamint  az Óváros A3 méretben.
  Ezeket printben is viszem magammal.
   
   
  Temesvár egykori katonai létestményeinek  metamorfózisa. 
  első  nekifutás...


  Hadapród-iskolák, feladatuk oly ifjaknak hadapródokká leendő kiképezése, akik a katonai pályát választották hivatásukká. A közös hadsereg jelenleg 18 gyalogsági (Budapest, Bécs (2), Prága, Károlyváros, morvaországi Königsfeld, Lobzson, Triest, Nagyszeben, Karthaus, Liebenau, Pozsony, Innsbruck, Marburg, Kamenitz, Kassa, Lemberg és Temesvár), egy lovassági (Morva-Fehértemplom), kéttüzérségi (Bécs és Traiskirchen) és a hainburgi utászhadapród-iskolábanképezi ki leendő hadapródjait. A vonatcsapat hadapródjait a prágai gyalogsági H.-ban, azegészségügyi hadapródokat pedig a pozsonyi gyalogsági H.-ban képezik ki.
  A honvédségnél két hadapród-iskola van : Pécsett és Nagyváradon.

  A  H.-ban a tanulók nemcsak azonnal gyakorlatilag alkalmazható csapattisztekké képeztetnek ki, hanem oly tudományos kiképzésben is részesülnek, mely magasabb katonai kiképzés alapját is képezheti. A hadapróddá való kiképzés négy évig tart. A H. első évfolyamába való felvételhez a testi és erkölcsi kellékeken kívül szükséges, hogy az illető legalább 14 éves, de 17-nél idősebb ne legyen és — ha gyalogsági H.-ba akar belépni — valamely középiskola 4-ik osztályát, ha pedig tüzérségi vagy az utász H.-ba akar belépni, akkor valamely középiskola 5-ik osztályát legalább elégséges eredménnyel elvégezte legyen. A növendékek, ha a 4. évfolyamot elvégezték, mint hadapródok lépnek az aktív szolgálatba; azok, akik «kitűnő» vagy «jó» eredménnyel végezték a 4. évfolyamot, a tüzérségnél és az utászoknál mindig, a gyalogságnál azonban csakis akkor, ha az állományviszonyok azt megengedik, rögtön zászlósokká neveztetnek ki. Nálunk legújabban a hadvezetőség a H. fokozatos felhagyását, illetve katonai főreáliskolákká való átalakítását határozta el s nemsokára csakis akadémiai képzettségű tiszti sarjadékunk lesz.

  forrás. Révai Nagy Lexikona, 9. kötet: Gréc-Herold (1913)

  A Temesváron működő 63 iskolának ma már, — a cs. és kir. hadapród iskola és néhány görög keleti elemi iskolakivételével, — kizárólag magyar a tanítási nyelve s magyarosító hatásukat fényesen bizonyítja az a tény, hogy a magyarul beszélő idegen nyelvű lakosság arányszáma az utóbbi tíz év alatt 37 776-ról 47,7%-ra emelkedett. A temesvári tanintézetek alapítási idejét és sorrendjét, tanulóinak lélekszámát s viszonyait a túloldali táblázat tünteti fel. Ennek adatait egybehasonlítva, érdekes következtetéseket vonhatunk le. Miként a város lakosságának 36%-a magyar, ugyanannyi az elemi iskolába járó magyar anyanyelvűek arányszáma, ellenben a középiskolai tanulóknak már 68%-a magyar. E jelenségnek az a magyarázata, hogy a magyar ifjúság tömegesebben látogatja a felsőbb iskolákat, másfelől az oda járó idegen származású tanulók szívesen vallják magukat magyaroknak.

  Dr. Bodor Antal: Temesvár és délmagyarország múltja, jelen közállapotai és turistikai leírása (Temesvár, 1907)

  Újabb fölvételnek a hadmérnöki hadapród-iskolába, valamint a tüzér- és utász hadapród-iskolákIII.

  és IV-ik évfolyamaiba nincsen helye.

  A felvétel feltételeit „a cs. és kir. hadapród-iskolákba való felvételre vonatkozó utasítás“ tartalmazza és itt csak az általános feltételek emeltetnek ki.

   Ezek a következők:

  1. az ausztriai vagy a magyar állampolgárság;

  2. testi alkalmatosság;

  3. kifogástalan előélet (kielégítő erkölcsi magaviselet);

  4. elért legkisebb és túl nem haladott legmagasabb életkor;

  5. megfelelő előképzettség;

  6. azon kötelezettség elvállalása, hogy az előírt felszerelési tárgyak beszerzése és jó karbantartása saját költségén fog eszközöltetni;

  7. a tandíjnak kellő időben való lefizetése. Ide vonatkozólag megjegyeztetik, hogy a lovassági hadapród-iskolanövendékei ezenkívül a II-ik évfolyamban 100, a III. és IV-ik évfolyamban pedig 200 forintnyi összeget tartoznak előzetesen és egyszerre, az ezen iskolánál a hátaslovak és a lovaglási oktatáshoz megkívántató egyéb szükségletek beszerzésére létesített lovaglási alap javára lefizetni.

   Az élelmezésért táppénz nem követeltetik.

   forrás: Hevesmegye Közigazgatási Lapja, 1890-04-19

   

   a volt  Hadpród iskola  épülete az  impériumváltás következtében  városi kórházként ma így néz ki:

  https://maps.app.goo.gl/B2rj9LgYDMADgCW76

   

  az Óváros északi szélén a vult kuk. Ferenc József Laktanya jelenlegi hasznosítása:

  CODRU Urban Garden

  https://maps.app.goo.gl/7Qyrahp887A6wv4p9

  számos friss kép az alternatív rendezvényhelyszínről...

   

  az egyik volt katonai épületben ma  szerencsétlen sorsú betegek fekszenek, 
  a volt  laktanyában katonás élet helyett  ma a fiatalság   korcsosul..

  további  épületek-képek még földolgozásra várnak..

  Mjad a helyszínen  megnézzük:  Firbás  Zoltán