Csongrád Megyei
Honismereti Egyesület

  Céljaink, tevékenységünk

  2. § Az Egyesület célja és tevékenysége

  (1) Az Egyesület célja a honismereti mozgalomban való tevékeny szerepvállalás, annak az önkéntes egyéni vagy csoportos közösségi tevékenységnek az elősegítése, amely a lakó- és a munkahely, a szülőföld, a szűkebb haza múltjának és jelenének, kultúrájának, néphagyományainak megismerését, tiszteletét, az anyanyelv ápolását és a nemzeti azonosságtudaton alapuló önbecsülést szolgálja.

  (2) A honismereti mozgalom előzményeire, népünk legjobbjainak útmutatására alapozva az Egyesület részt vállal sorskérdéseink vizsgálatában; vállalja a nemzeti tudat erősítését, a hagyományok ápolását, a szellemi, a tárgyi és a természeti értékek óvását, gazdagítását. Támogatja az etnikai csoportok, nemzeti kisebbségek kulturális sajátosságainak feltárását, fennmaradását; munkálkodik a szomszéd népekkel és nemzetekkel való kapcsolatok elmélyítésén.

  (3) Az Egyesület fenti céljai megvalósítása érdekében az alábbi tevékenységi körökben végzi munkáját:

  a) tudományos tevékenység, kutatás: részvétel honismereti pályázatok kiírásában, értékelésében, az arra érdemes munkák közzétételének támogatása; honismereti kiadványok (pl. híradó, falukrónika) szerkesztése, lektorálása, megjelentetése;

  b) az ifjúság nevelése nemzeti történelmünknek, népi kultúránknak, a velünk élő népek, népcsoportok sajátosságainak megismertetése útján; ezzel kapcsolatban szerepvállalás a tanítók, tanárok, szakkörvezetők képzésében és továbbképzésében;

  c) kulturális tevékenység: megyei, városi, községi honismereti tapasztalatcserék, továbbképzések szervezése (honismereti napok, a Honismereti Akadémián való részvétel, honismereti tábor, stb.);

  d) kulturális örökség megóvása: a település, a régió jeles személyiségeinek, eseményeinek, történelmi évfordulóinak megünneplése, az emlékhelyek és emlékművek nyilvántartása, megőrzése, ápolása; előadások tartásával, kiadványok megjelentetésével, képeslapok terjesztésével a közvélemény tájékoztatás lakóhelye értékeiről;

  e) műemlékvédelem: részvétel a megye településeinek kulturális, történeti, építészeti, településszerkezeti és természeti értékeinek feltárásában, megóvásában, fenntartásában;

  f) környezetvédelem: a természeti biológiai örökség oltalmazása és a jövő generációk javára történő megóvása.

  (4) Az Egyesület összehangolja a honismereti mozgalom működési területén tevékenykedő körök, lokálpatrióták, egyéni kutatók munkáját. Együttműködik mindazokkal az intézményekkel (kiemelten a múzeumokkal, könyvtárakkal, levéltárakkal, iskolákkal) és szervezetekkel (pl. kulturális társaságok, helyi honismereti közösségek), amelyeknek céljai egybeesnek az Egyesület törekvéseivel, Alapszabályával.

  (5) Elősegíti az anyanemzet és a megyében élő nemzetiségek közötti kapcsolatokat, vállalkozik a szomszédos népek történelmének és kultúrájának megismertetésére.

  (6) Részt vesz az Egyesület céljaival egyező, a megyét érintő programok kialakításában, szükség esetén azokról társadalmi vitákat szervez, elősegíti a nyilvánosságot a programok végrehajtásában.

  (7) Csatlakozik a Honismereti Szövetséghez (1088 Budapest, Múzeum körút 14–16.; nyilvántartási száma: 01-02-0002153); feladataival összefüggésben nemzetközi kapcsolatokat tart fenn és létesít.

  (8) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, tőlük támogatást nem fogad el, továbbá nem folytat pártpolitikai tevékenységet; országgyűlési képviselői, települési, megyei, fővárosi önkormányzati vagy ezekkel egy tekintet alá eső választásokon nem állít jelöltet.

  (9) Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak az Alapszabályban megjelölt céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet, ugyanakkor az Egyesület nem zárja ki, hogy a tagjain kívül – ingyenesen vagy visszterhesen – mások is részesülhessenek a közcélú szolgáltatásaiból.

   

  Az Alapszabály részlete